Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
(081-797-6904)
 
นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง
(081-607-4832)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือประชาชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 20)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (ดู : 4)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 30)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 38)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 69)
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 104)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่ 1) หมู่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 81)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 63)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดบ้านส้อง หมู่ที่ 15ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  (ดู : 47)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเหมืองห้วยในเขา หมู่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยูบ้านหนองตอเสียด (จุดที่1) หมู่18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง วัดวิภาวดีแยกขวาบ้านเหนือคลอง หมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตานาค หมู่16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนนรถไฟ-ป้ายเขต หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายคลองลำพลา หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศการจัดจ้างโครงการดงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 156)
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ ม.7 (ดู : 66)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่องราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ (ดู : 70)
ราคากลางสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ 18 (ดู : 73)
ราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายแพง ม.2 (ดู : 69)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยล้านห้า - นาเหนือ ม.5 (ดู : 71)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
แจ้งตรวจงาานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม ม.6 ต.บ้านส้อง (ดู : 93)
แจ้งตรวจงานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่16 (ดู : 99)
แจ้งตรวจงานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ-ซอยล้านห้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง (ดู : 103)
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้าง(งวดสุดท้าย) (ดู : 491)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (ดู : 469)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านส้อง
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2654
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 587)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ท่าน้ำวังหิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bansong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs