Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
081-7976904
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง
(083-592-6217)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัสดุประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสี่ปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โอน/แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy)
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 (ดู : 25)
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต (ดู : 29)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (ดู : 64)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 43)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 242)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 221)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 105)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง อำนวย หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 93)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 440)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือคลอง (ทุ่งคา)-บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 95)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ดู : 88)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 (ดู : 73)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้นส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (ดู : 108)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (ดู : 130)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (ดู : 101)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 (ดู : 92)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประกาศการจัดจ้างโครงการดงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 427)
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายอัดน้ำห้วยระกำ ม.7 (ดู : 371)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่องราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ (ดู : 350)
ราคากลางสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ 18 (ดู : 305)
ราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายแพง ม.2 (ดู : 345)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยล้านห้า - นาเหนือ ม.5 (ดู : 314)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง
แจ้งตรวจงาานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไฟลาม ม.6 ต.บ้านส้อง (ดู : 335)
แจ้งตรวจงานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชระ หมู่ที่16 (ดู : 363)
แจ้งตรวจงานจ้างก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาเหนือ-ซอยล้านห้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง (ดู : 356)
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้าง(งวดสุดท้าย) (ดู : 772)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (ดู : 719)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลบ้านส้อง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านส้อง
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ "กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนคุณภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร รุ่นที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
"ท่าน้ำวังหิน"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
งานรับ-ส่ง หนังสือ และงานสารบรรณ : saraban@bansong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bansong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs