Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
081-7976904
 
นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง
(081-607-4832)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัสดุประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสี่ปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล (No Gift Policy)
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (ดู : 1) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 23) 31 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 21) 29 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 25) 29 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 28) 31 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 38) 31 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 49) 28 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 33) 21 ก.พ. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 49) 2 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเพิ่มช่องทาง การยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 48) 1 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 44) 31 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 44) 31 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 60) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 56) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 67) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 57) 30 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 55) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 73) 18 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รับขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง (ดู : 71) 15 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (ดู : 71) 29 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 58) 29 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (ดู : 58) 29 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 64) 27 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน (ดู : 5) 25 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน (ดู : 12) 25 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 60) 21 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รกยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล (ดู : 72) 5 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 (ดู : 74) 30 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 77) 30 ก.ย. 2564
รายงานผลการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs (Reduce,Reues,Recycle) (ดู : 6) 23 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 74) 31 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 62) 31 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 76) 30 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 63) 30 ก.ค. 2564
เผยแพร่บทความวิจัย "เรื่อง การศึกษาการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านไสไทย" (ดู : 76) 8 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธ๊ประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) (ดู : 112) 1 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 73) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 84) 30 มิ.ย. 2564
บทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านไสไทย" (ดู : 88) 21 มิ.ย. 2564
บทความวิจัย เรื่อง "การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านไสไทย" (ดู : 80) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 75) 31 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 74) 31 พ.ค. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี (ดู : 72) 31 พ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ให้แก่โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ " (ดู : 104) 3 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 82) 30 เม.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 108) 18 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นตำบลบ้านส้อง ที่ได้รับความเดือดร้อน (ดู : 94) 15 มี.ค. 2564
ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ (ดู : 86) 15 มี.ค. 2564
เทศบาลตำบลบ้านส้อง ออกพื้นที่รณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลบ้านส้อง ร่วมมือร่วมใจกัน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง (ดู : 102) 1 มี.ค. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ในวันที่ 1-12 มีนาคม 2564 (ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด) (ดู : 84) 1 มี.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 163) 1 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ที่มาลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2564) (ดู : 78) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง/นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง (ดู : 78) 24 ก.พ. 2564
"ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท " (ดู : 84) 24 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 87) 19 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง ถอดรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงิน เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 109) 5 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 113) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศฐาลตำบลบ้านส้องและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง (ดู : 130) 1 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ 2564 (ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม 2564) (ดู : 111) 29 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หลังลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2558) (ดู : 121) 29 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
งานรับ-ส่ง หนังสือ และงานสารบรรณ : saraban@bansong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bansong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs