Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
"พัฒนาการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนเป็นเลิศ จัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง" เทศบาลตำบลบ้านส้อง เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 :: www.bansong.go.th ::  
 
นายคนองศิลป์ ชิตรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
081-7976904
 
นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง
(081-607-4832)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ท่าน้ำวังหิน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 420 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ท่าน้ำวังหิน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสวนกล้วย หมู่ 17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับท่าน้ำวังหิน เป็นท่าน้ำที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาถนนน้ำล้นของคลองสวนกล้วย ที่ได้รับน้ำมาจากต้นน้ำอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นที่จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี สามารถเล่นน้ำได้ในช่วงหน้าร้อนยาวไปจนกว่าจะถึงฤดูน้ำหลากที่น้ำจะมากกว่าปกติไม่เหมาะสมต่อการเล่นน้ำมากนัก โดยการพัฒนาเป็นฝายน้ำล้นในบริเวณนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวแล้วยังสามารถกักน้ำสร้างความชุ่มชื้นในดินเพื่อการเกษตรได้อีกด้วย ขณะเดียวกันวันหยุดสุดสัปดาห์ หากอยากคลายร้อนก็พาครอบครัวไปจับจองที่นั่งรับประทานอาหารกลางวันริมลำธารและเล่นน้ำคลายร้อนกันได้ โดยใช้เส้นทางสายรอง จ.สุราษฎร์ฯ-อ.ฉวาง นครศรีฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเหนือ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต่างเนืองแน่นไปด้วยกลุ่มชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ภายหลังรับทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้มีการพัฒนาใหม่จนกลายเป็นจุดเล่นน้ำในลำธารธรรมชาติ ที่มีน้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี โดยชุมชนได้ร่วมใจกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมตกแต่งสถานที่ในแนวอิงธรรมชาติ จนก่อเกิดอาชีพค้าขายให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเลือกหาอาหารรับประทานริมลำธาร โดยแต่ละรายมีรายได้ราว 20,000 บาทต่อสัปดาห์ ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะใกล้ถึงฤดูร้อน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการหาสถานที่พักผ่อน หรือลงเล่นน้ำเพื่อการคลายร้อน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
  เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 
โทรศัพท์ : 077-953041
โทรสาร : 077-953043
E-mail Address : info@bansong.go.th
งานรับ-ส่ง หนังสือ และงานสารบรรณ : saraban@bansong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bansong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs